Komitetai

Akademinis komitetas
Koordinatorė

Rugilė Kriaučiūnaitė

Susisiek: akademinis.komitetas@lsmusa.lt

Akademinio komiteto tikslas – supažindinti visus studentus su akademine informacija ir užtikrinti, jog kiekvienas Universiteto studentas žinotų, išmanytų ir sugebėtų apginti savo teises. Akademinio komiteto nariai nuolat domisi ir gilinasi į studentų skundus ir problemas, susijusias su studijų procesu ir tvarkaraščiais, padeda išspręsti nesusipratimus bei glaudžiai bendradarbiaudami su Universiteto administracija rūpinasi, kad studijų kokybė, Universitete vis gerėtų. Komitetas taip pat yra atsakingas už visus grupių ir kursų seniūnus, jiems teikia visą reikalingą informaciją ir rengia mokymus. Tačiau svarbiausia – komiteto nariai stengiasi, kad visa su studijomis susijusi informacija būtų pateikta aiškiai ir suprantamai.
Socialinio komiteto tikslas – kurti ir užtikrinti studentų emocinę, socialinę gerovę bei saugią aplinką universitete ir už jo ribų. Komiteto nariai siekia išsiaiškinti įvairius studentų poreikius, kylančias problemas, rūpinasi studentų finansine parama, rengia socialines akcijas bei bendradarbiaudami su Universiteto administracija siekia užtikrinti tinkamą aplinką kiekvienam studentui pagal jo poreikius.
Socialinis komitetas
Koordinatorė

Gustas Kumeliauskas

Susisiek: socialinis.komitetas@lsmusa.lt

Informacinis komitetas
Koordinatorė

Benita Brazaitė

Susisiek: rsv@lsmusa.lt

Informacinio komiteto pagrindinis tikslas – greita bei kokybiška komunikacija tarp įvairių Universiteto bendruomenės grupių. Komiteto komanda glaudžiai bendradarbiauja su kitais LSMU SA komitetų nariais, kad teikiama informacija būtų tiksli ir teisinga. Taip yra užtikrinama gera komunikacija ne tik atstovybės viduje, bet ir su visais Universiteto bendruomenės nariais. Studentų įvaizdžio pateikimas socialinėje erdvėje – pagrindinis informacinio komiteto darbas, todėl vizualus ir reklamas ruošiame atsakingai bei kokybiškai.
Laisvalaikio komiteto tikslas – organizuoti renginius studentams bei užtikrinti įdomų ir įvairų laisvalaikį. Komiteto nariai ne tik organizuoja tradicinius renginius, tokius kaip „LSMU Garbė“, „Pirmakursių stovykla“, „Valentino dienos protmūšis“, bet siūlo naujas idėjas įdomiam studentų laisvalaikio praleidimui. Komiteto veikla susideda iš pradinių idėjų formulavimo bei detalaus renginio organizavimo: renginio formato ir vietos parinkimo, veiklų sugalvojimo bei paskirstymo ir sklandaus renginio vykdymo. Siekiant informuoti bei pritraukti studentus yra bendradarbiaujama su kitais komitetais.
Laisvalaikio komitetas
Koordinatorė

Ieva Gvergždytė

Susisiek: laisvalaikis@lsmusa.lt

Marketingo ir projektų komitetas
Koordinatorė

Ignas Jusis

Susisiek: projektai@lsmusa.lt

Marketingo ir projektų komiteto tikslas – užtikrinti rėmėjus LSMU SA renginiams: ieškoti potencialių partnerių, komunikuoti, pasirūpinti jų reprezentacija renginiuose bei vystyti ateities projektų vizijas, perteikti ir realizuoti bendradarbiavimo pasiūlymus. Komitete siekiama išsiaiškinti, kaip komunikuoti su rėmėjais, projektų rašymo bei vystymo strategijas, efektyvaus bendradarbiavimo principus. Taip, kartu su kitais komitetais, dirbama dėl kokybiškų renginių ir veiklų organizavimo bei įvykdymo, taip pat Universiteto bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis sklaidos.

Kuratorių projektai

,,Kuratoriai“ – tai pats didžiausias ir labiausiai tobulėjantis LSMU SA projektas, kuris įtraukia visų studijų programų studentus. Projekto ,,Kuratoriai“ tikslas yra paruošti savanorius (aukštesniųjų kursų studentus), kurie padės universiteto naujokams susidoroti su galimomis universiteto išdėstymo, akademinių ir socialinių sferų problemomis, išmokys naudotis informacinėmis sistemomis bei padės produktyviai planuoti savo laiką. Ši idėja pradėta įgyvendinti nuo 2011 m., o paskutiniais metais šis projektas sparčiai progresuoja apimdamas vis naujas sferas. Didelė organizacinė komanda vykdo darbą keliomis skirtingomis kryptimis, todėl yra padalinta į 4 darbo grupes:

  • Atributikos grupė – kuria „Kuratoriai” plakatus/ logotipus, kontaktuoja su Marketingo darbo grupe ir kartu dirba su kuratorių atributikos gamintojais; užsakinėja atributiką ir rūpinasi jos dalinimu rugsėjo 1 d. šventėje.
  • Mokymų grupė – jos pagrindinis tikslas surengti mokymus būsimiems kandidatams į kuratorius ir juos parengti akademinėje, socialinėje LSMU sferose; pravesti komandos kūrimo mokymus bei padėti įgytas žinias panaudoti realių situacijų sprendime. Priėmimo grupė – atsakinga už kandidatų į kuratorius sąrašų sudarymą, informacijos sklaidą tarp kuratorių, jų kontaktų rinkimą
  • „Promote“ grupė – atsakinga už „Kuratoriai“ projekto viešinimą bei reklaminių produktų gamybą, kuria „Pirmakursio gidą“, „Kuratorių gidą“; filmuoja „Pagalba pirmakursiui“ filmukų komplektą.
  • International grupė – projektas ,,Kuratoriai“ bendradarbiauja su užsienio studentų mentorių programa. Padeda jiems organizuoti mokymus, stovyklas.

Kuratorių koordinatorės: Viltė Romanovaitė ir Kamilė Pilvinytė  El. paštas: kuratoriai@lsmusa.lt

Studentų atstovai

Teisė ir galimybė kiekvienam studentui dalyvauti universiteto valdymo organuose, ginant jų interesus.

LSMU Studentų atstovybės deleguoti studentų atstovai:

Senatas

Rektoratas

SPK ir Fakulteto taryba

Studentų atstovybės taryba

LSMU SA Taryba yra pagrindinis valdymo organas, patvirtinamas rinkiminėje konferencijoje

Taryba

Užtikrina dokumentų ir kitos informacijos perdavimą nariams bei studentams

Organizuoja studentų atstovybės veiklą

Nustato SA vidaus tvarką ir kontrolę

Sudaro darbo grupes, komitetus

Susipažinkime!

Margiris
Alesius

LSMU SA Prezidentas

Ignas Simanauskas

MF

Ieva
Balaišytė

SLF

Greta Butkevičiūtė

FF

Kamilė Sukackaitė

OF

Deividas Nekrošius

Rezidentas

Gabija Skirevičiūtė

GMF

Paulina Bučinskaitė

VSF

Daina
Bastytė

Doktorantė

Vėja
Kontautaitė

MF

Ieva
Petrutytė

VF

Annamaria Lucia Nevmark

International

Universitetas ir jo savivalda

Užtikrink skaidrų demokratijos procesą universiteto struktūrose. Dalyvauk ir gink studentų interesus

Taryba

  • Universiteto tarybos kadencijos trukmė – 5 metai.
  • Tarybos sudėtis skelbiama Švietimo ir mokslo ministro įsakymu, o pirmininkas renkamas pačios tarybos, visų narių balsų dauguma.
  • Tarybos pirmininku negali būti Universitete dirbantys asmenys, Seimo ir Vyriausybės nariai, politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai, todėl universitetas yra apsaugotas nuo politikos invazijos.

Taryba - universiteto visuomeninės priežiūros ir globos institucija, kurią sudaro 11 narių.

Nariai skiriami aukštojo mokslo tarybos teikimu
4
Universiteto darbuotojai
3
Studentų atstovybės deleguoti atstovai
2
ŠMM ministro ir senato deleguotas narys
1
Administracijos ir kitų darbuotojų atstovas
1

Senatas

Universiteto senatas – aukščiausia universiteto savivaldos institucija, atsakinga už bendruosius universiteto reikalus. mokslininkai bei dėstytojai Studentų atstovybės nariai. Senatas – akademinis valdymo organas, kurį sudaro 49 nariai. Senato kadencijos trukmė, kaip ir tarybos – 5 metai. Profesoriaus pareigas einantys dėstytojai sudaro ne mažiau kaip 50 procentų, o studentai – ne mažiau kaip 20 procentų Senato narių, todėl mes, studentai, turime didelį lemiamą balsą valdymo procese. Kas tie 10 studentų Senate? Tai Studentų interesams atstovaujančios Studentų atstovybės nariai. Norite išgirsti jų vardus ir pavardes ? Visi jie įvardinti Studentų atstovai struktūrose skiltyje. Studentus į LSMU Senatą deleguoja LSMU Studentų atstovybės ataskaitinė konferencija (aukščiausias SA valdymo organas). Dalyvauk, ir gink studentų interesus.

Rektorius ir Rektoratas

Rektorių renka arba atšaukia Taryba.

Konkurse rektoriaus pareigoms gali dalyvauti mokslo laipsnį, pedagoginės ir vadybinės patirties turintis asmuo.

Rektoratas – tai Rektoriaus patariamoji institucija, kurią sudaro: rektorius, kancleriai, prorektoriai, dekanai, Universiteto mokslo institutų direktoriai ir Studentų atstovybės prezidentas bei deleguotas asmuo.

Kitos universiteto institucijos

Remiantis universiteto statutu (aukščiausias universiteto dokumentas, tvirtintas seimo nutarimu), studentų atstovai taip pat dalyvauja Fakultetų tarybų vekloje (ne mažiau 20% tarybos narių), Institutų tarybų veikloje (ne mažiau 10% tarybos narių). Gydytojai rezidentai, kurie taip pat yra studentai, dalyvauja motyvaciniuose pokalbiuose į rezidentūros programas, rezidentų atstovai dalyvauja rezidentūros programų komitetuose.