Komitetai

Akademinis komitetas
Koordinatorė

Rugilė Kriaučiūnaitė

Susisiek: akademinis.komitetas@lsmusa.lt

Akademinio komiteto tikslas – supažindinti visus studentus su akademine informacija ir užtikrinti, jog kiekvienas Universiteto studentas žinotų, išmanytų ir sugebėtų apginti savo teises. Akademinio komiteto nariai nuolat domisi ir gilinasi į studentų skundus ir problemas, susijusias su studijų procesu ir tvarkaraščiais, padeda išspręsti nesusipratimus bei glaudžiai bendradarbiaudami su Universiteto administracija rūpinasi, kad studijų kokybė, Universitete vis gerėtų. Komitetas taip pat yra atsakingas už visus grupių ir kursų seniūnus, jiems teikia visą reikalingą informaciją ir rengia mokymus. Tačiau svarbiausia – komiteto nariai stengiasi, kad visa su studijomis susijusi informacija būtų pateikta aiškiai ir suprantamai.
Socialinio komiteto tikslas – kurti ir užtikrinti studentų emocinę, socialinę gerovę bei saugią aplinką universitete ir už jo ribų. Komiteto nariai siekia išsiaiškinti įvairius studentų poreikius, kylančias problemas, rūpinasi studentų finansine parama, rengia socialines akcijas bei bendradarbiaudami su Universiteto administracija siekia užtikrinti tinkamą aplinką kiekvienam studentui pagal jo poreikius.
Socialinis komitetas
Koordinatorius

Gustas Kumeliauskas

Susisiek: socialinis.komitetas@lsmusa.lt

Informacinis komitetas
Koordinatorė

Benita Brazaitė

Susisiek: rsv@lsmusa.lt

Informacinio komiteto pagrindinis tikslas – greita bei kokybiška komunikacija tarp įvairių Universiteto bendruomenės grupių. Komiteto komanda glaudžiai bendradarbiauja su kitais LSMU SA komitetų nariais, kad teikiama informacija būtų tiksli ir teisinga. Taip yra užtikrinama gera komunikacija ne tik atstovybės viduje, bet ir su visais Universiteto bendruomenės nariais. Studentų įvaizdžio pateikimas socialinėje erdvėje – pagrindinis informacinio komiteto darbas, todėl vizualus ir reklamas ruošiame atsakingai bei kokybiškai.
Laisvalaikio komiteto tikslas – organizuoti renginius studentams bei užtikrinti įdomų ir įvairų laisvalaikį. Komiteto nariai ne tik organizuoja tradicinius renginius, tokius kaip „LSMU Garbė“, „Pirmakursių stovykla“, „Valentino dienos protmūšis“, bet siūlo naujas idėjas įdomiam studentų laisvalaikio praleidimui. Komiteto veikla susideda iš pradinių idėjų formulavimo bei detalaus renginio organizavimo: renginio formato ir vietos parinkimo, veiklų sugalvojimo bei paskirstymo ir sklandaus renginio vykdymo. Siekiant informuoti bei pritraukti studentus yra bendradarbiaujama su kitais komitetais.
Laisvalaikio komitetas
Koordinatorė

Ieva Gvergždytė

Susisiek: laisvalaikis@lsmusa.lt

Marketingo ir projektų komitetas
Koordinatorius

Ignas Jusis

Susisiek: projektai@lsmusa.lt

Marketingo ir projektų komiteto tikslas – užtikrinti rėmėjus LSMU SA renginiams: ieškoti potencialių partnerių, komunikuoti, pasirūpinti jų reprezentacija renginiuose bei vystyti ateities projektų vizijas, perteikti ir realizuoti bendradarbiavimo pasiūlymus. Komitete siekiama išsiaiškinti, kaip komunikuoti su rėmėjais, projektų rašymo bei vystymo strategijas, efektyvaus bendradarbiavimo principus. Taip, kartu su kitais komitetais, dirbama dėl kokybiškų renginių ir veiklų organizavimo bei įvykdymo, taip pat Universiteto bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis sklaidos.

Kuratorių projektas

Projektas ,,Kuratoriai” – tai didžiausias vykdomas LSMU Studentų atstovybės projektas, įtraukiantis visų studijų programų studentus, skirtas paruošti kompetetingus bei savarankiškus kuratorius kiekvienai pirmakursių grupei.

 • Projekto pagrindinis tikslas – paruošti savanorius vyresnių kursų studentus, kurie prisidėtų prie sklandesnės pirmakursių integracijos į universiteto bendruomenę, padėtų išspręsti atsiradusius akademinės ar socialinės srities klausimus, pagelbėtų, naudojantis universiteto informacinėmis sistemomis bei jų prieiga.
 • Būsimų kuratorių kompetencijos keliamos akademinėje, informacinėje, socialinėje srityse, rengiami vidiniai kuratorių mokymai. Taip pat organizuojami išvažiuojamieji mokymai, kurių metu būsimi pirmakursių kuratoriai tobulina komandos formavimo, bendravimo įgūdžius.
 • Projekto organizacinė grupė. Organizuojama teminė fotosesija bei reklaminis video filmavimas projekto sklaidai, maketuojami plakatai, bendradarbiaujama su kitomis organizacijomis, vykdoma būsimų pirmakursių kuratorių atranka ir motyvaciniai pokalbiai, organizuojami vidiniai ir išvažiuojamieji mokymai, ruošiamas kuratoriaus testas, rengiamas ,,Kuratorių gidas”, kasmet prisidedama prie ,,Pirmakursių gido” atnaujinimo, skirstomos pirmakursių grupės, kuratoriai konsultuojami jiems atsiradusiais klausimais!
Kuratorių koordinatorės Kamilė Pilvinytė ir Viltė Romanovaitė El. paštas: kuratoriai@lsmusa.lt

Studentų atstovai

Studijų programos komitetas sudaromas LSMU pirmosios, antrosios pakopos bei vientisųjų studijų programoms kurti, valdyti, vertinti ir tobulinti.

SPK atsakingas už:

 • studijų kokybės priežiūrą;
 • nuomonės rinkimą, analizę;
 • problemų sprendimą;
 • studijų planų korekciją;
 • modulių (dalykų) aprašų tvirtinimą;
 • baigiamųjų egzaminų, praktikų vykdymo ir kitų tvarkų rengimą;
 • susitikimus su studentais ir dekanato atstovais;
 • kitų studijų programos svarbių klausimų svarstymą.

Komitetą sudaro:

 • studijų programos komiteto pirmininkas;
 • ne mažiau kaip trys dėstytojai iš padalinių, vykdančių atitinkamą studijų programą;
 • vienas ar daugiau Studentų atstovybės deleguotas studentų atstovas (turi sudaryti ne mažiau kaip 20% komisijos narių);
 • vienas ar daugiau socialinių partnerių atstovas.

LSMU SA deleguotais SPK nariais gali tapti kiekvienas LSMU studentas. Deleguotas atstovas turi aktyviai dalyvauti SPK veikloje, pildyti LSMU SA Tarybos įgalioto asmens siunčiamas atstovavimo apklausas ir kas 6 mėnesius pateikti atstovavimo ataskaitas. Komiteto posėdžiai šaukiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per semestrą.

Studentų atstovai Studijų programų komitetuose

LSMU Studijų programos komiteto nuostatai

Studentų atstovybės taryba

LSMU SA Taryba yra pagrindinis valdymo organas, patvirtinamas rinkiminėje konferencijoje

Taryba

Užtikrina dokumentų ir kitos informacijos perdavimą nariams bei studentams

Organizuoja studentų atstovybės veiklą

Nustato SA vidaus tvarką ir kontrolę

Sudaro darbo grupes, komitetus

Susipažinkime!

Margiris Alesius

LSMU SA Prezidentas

Beatričė
Linkauskaitė

MF

Ieva
Balaišytė

SLF

Gabrielė
Bočkutė

FF

Elžbieta
Skirbutytė

OF

Deividas
Nekrošius

Rezidentas

Vėja
Kontautaite

MF

Beatričė Ramanauskaitė

VSF

Martyna
Vengrytė

Doktorantė

Jurgita
Baleišytė

VF

Ieva
Petrutytė

VF

Egle
Juškevičiūtė

International

Universitetas ir jo savivalda

Užtikrink skaidrų demokratijos procesą universiteto struktūrose. Dalyvauk ir gink studentų interesus

Taryba

 • Universiteto tarybos kadencijos trukmė – 5 metai.
 • Tarybos sudėtis skelbiama Švietimo ir mokslo ministro įsakymu, o pirmininkas renkamas pačios tarybos, visų narių balsų dauguma.
 • Tarybos pirmininku negali būti Universitete dirbantys asmenys, Seimo ir Vyriausybės nariai, politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai, todėl universitetas yra apsaugotas nuo politikos invazijos.

Taryba - universiteto visuomeninės priežiūros ir globos institucija, kurią sudaro 11 narių.

Nariai skiriami aukštojo mokslo tarybos teikimu
4
Universiteto darbuotojai
3
Studentų atstovybės deleguoti atstovai
2
ŠMM ministro ir senato deleguotas narys
1
Administracijos ir kitų darbuotojų atstovas
1

Senatas

Universiteto senatas – aukščiausia universiteto savivaldos institucija, atsakinga už bendruosius universiteto reikalus. mokslininkai bei dėstytojai Studentų atstovybės nariai. Senatas – akademinis valdymo organas, kurį sudaro 49 nariai. Senato kadencijos trukmė, kaip ir tarybos – 5 metai. Profesoriaus pareigas einantys dėstytojai sudaro ne mažiau kaip 50 procentų, o studentai – ne mažiau kaip 20 procentų Senato narių, todėl mes, studentai, turime didelį lemiamą balsą valdymo procese. Kas tie 10 studentų Senate? Tai Studentų interesams atstovaujančios Studentų atstovybės nariai. Norite išgirsti jų vardus ir pavardes ? Visi jie įvardinti Studentų atstovai struktūrose skiltyje. Studentus į LSMU Senatą deleguoja LSMU Studentų atstovybės ataskaitinė konferencija (aukščiausias SA valdymo organas). Dalyvauk, ir gink studentų interesus.

Rektorius ir Rektoratas

Rektorių renka arba atšaukia Taryba.

Konkurse rektoriaus pareigoms gali dalyvauti mokslo laipsnį, pedagoginės ir vadybinės patirties turintis asmuo.

Rektoratas – tai Rektoriaus patariamoji institucija, kurią sudaro: rektorius, kancleriai, prorektoriai, dekanai, Universiteto mokslo institutų direktoriai ir Studentų atstovybės prezidentas bei deleguotas asmuo.

Kitos universiteto institucijos

Remiantis universiteto statutu (aukščiausias universiteto dokumentas, tvirtintas seimo nutarimu), studentų atstovai taip pat dalyvauja Fakultetų tarybų vekloje (ne mažiau 20% tarybos narių), Institutų tarybų veikloje (ne mažiau 10% tarybos narių). Gydytojai rezidentai, kurie taip pat yra studentai, dalyvauja motyvaciniuose pokalbiuose į rezidentūros programas, rezidentų atstovai dalyvauja rezidentūros programų komitetuose.