Studentų atstovai

Teisė ir galimybė kiekvienam studentui dalyvauti universiteto valdymo organuose, ginant jų interesus.

Tikriausiai sunku įsivaizduoti universitetą be studentų, būtent todėl studentų balsas kiekviename universiteto organe turi būti išklausomas bei reprezentuojamas. LSMU SA užtikrina, kad studentams kylantys klausimai ir problemos pasiektų pačias įvairiausias universiteto struktūras nuo Studijų programų komitetų iki universiteto valdymo organų.

Studentų atstovas – deleguotas ar rinkimų metu į LSMU valdymo, LSMU SA valdymo, kontrolės ar kitus organus išrinktas studentas.

Studentų atstovai:

 • atstovauja studentus, gina jų teises bei teisėtus interesus;
 • užtikrina informacijos perdavimą atstovaujamiems studentams ir LSMU SA organams;
 • dalyvauja LSMU SA valdymo bei kontrolės, LSMU savivaldos organų, į kuriuos yra išrinkti ar deleguoti, veikloje;
 • turi teisę reikšti organizacijos nuomonę bei dalyvauti priimant sprendimus studentams rūpimais klausimais;
 • atstovybei pateikia dokumentus ir dokumentų projektus, svarstomus LSMU organe, į kurį yra deleguoti;
 • organizuoja studentams aktualių klausimų ir problemų išsiaiškinimą, aptarimą ir sprendimą bendradarbiaudami su kitais atstovais ir LSMU SA;
 • rūpinasi savo kompetencijos kėlimu, kiek tai reikalinga tinkamam funkcijų vykdymui.

Studentų atstovai yra:

 • Studentų grupių, kursų, rezidentūrų seniūnai;
 • LSMU studentų konferencijos delegatai;
 • Studentų atstovai LSMU Taryboje, Rektorate, Senate, Fakultetų Tarybose, Studijų programų komitetuose;
 • Institutų tarybose;
 • Kiti studentų atstovai (įvairių komisijų ir komitetų nariai).