Studentų specialiųjų poreikių anketa/ Special needs questionnaire

[LT] Sveiki, LSMU studentai! Mes, LSMU Studentų atstovybė kartu su Studijų centru ir Neįgaliųjų studentų reikalų koordinavimo komisija, vykdome apklausą apie mūsų studentų poreikius universitete, nes norime geriau Jus pažinti.

Kada studentui universitete reikia papildomos pagalbos?

Asmuo, turintis specialiųjų poreikių nėra savarankiškas, jam ilgiau ar trumpiau, o kartais ir nuolat, reikalinga kito žmogaus pagalba. Taip pat specialiųjų poreikių turinčių studentų mokymosi procesas universitete turi būti pritaikytas.

Specialieji mokymosi poreikiai yra skirstomi į grupes: 1) poreikiai dėl negalios; 2) poreikiai dėl sutrikimų.

 Studentai su negalia – turintys raidos, sensorinių, fizinių funkcijų arba kitų įgimtų ar įgytų sveikatos sutrikimų, trukdančių įgyti akademinių žinių.

Studentai, turintys specifinių sutrikimų tokių kaip: mokymosi, elgesio, emocijų, kalbos ir kalbėjimo.

Taigi, šia anketa mes siekiame išsiaiškinti, ar mūsų universitete yra studentų su specialiaisiais poreikiais ir, ar jie žino kur kreiptis, esant poreikiui.

Anketa yra anoniminė, kurią sudaro 11 klausimų, tad užtruksite vos kelias minutes! Anketa rasite paspaudę čia.

[EN]Dear LSMU students! We, the LSMU Student Representation together with the Study Center and the Coordinating Commission for Students with Disabilities, are conducting a survey about the needs of our students at the University, because we want to get to know you better.

When does a student need additional help at the University?

A person with special needs is not independent, he or she needs the help of another person for a longer or a shorter period, and sometimes permanently. The learning process at the University for students with special needs must also be adapted.

Special learning needs are divided into groups: 1) needs due to disability; 2) needs due to impairments.

Students with specific impairments such as: learning, behavioral, emotional, language and speech.

By means of the questionnaire, we aim to find out whether there are students with special needs at our University, and whether they know where to turn in need.

The questionnaire is anonymous; it consists of 11 questions; thus, it will only take a few minutes! To open questionnaire, click here.
.