Studentų mokslinių praktikų finansavimo kvietimas

Airimas Uncategorized

Norime informuoti, kad paskelbtas naujas „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose “ kvietimas (http://lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/kalendorinis-kvietimu-planas/2287/kvietimas-348http://lmt.lt/lt/studentu-moksliniai-tyrimai-ir-praktika/informacija-pareiskejams-vasaros-praktikos/2676http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/kvietimas-nr-9-teikti-paraiskas-finansuoti-projektus-pagal-poveikle-studentu-gebejimu-ugdymas-dalyvaujant-mokslinese-vasaros-praktikose-nr-09-3-3-lmt-712-09).  Aktualus projektų finansavimo sąlygų aprašas (PFSA) adresu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/55a34430443811e7b66ae890e1368363/mvxsjZIiIj ir prisegtuke.

Pats studentas pareiškėju būti negali – paraišką jo vardu teikia institucija. Paraiškos gali būti teikiamos iki 2018 m. kovo 12 d. per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS) https://dms2014.finmin.lt/dms/.

Studentų mokslinė praktika (studentų praktika) – tai vasaros atostogų metu studento pagal individualią programą atliekamas mokslinis tiriamasis darbas, vadovaujant praktikos vadovui. Veiklos trukmė – 2 mėnesiai, vasaros atostogų metu, nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d.Studento mokslinio tiriamojo darbo intensyvumas projekte turi būti ne mažesnis kaip 160 akademinių valandų per mėnesį.

Vykdyti tyrimus gali studentai, t.y. asmenys, studijuojantys aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos I ir II pakopų arba vientisųjų studijų programą, kurių paskutinio semestro visų studijuotų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis yra lygus 8,0 arba didesnis.Konkurse negali dalyvauti vientisųjų ir II pakopos studijų paskutiniojo kurso (tų mokslo metų, kuriais įgyvendinamas projektas) studentai.

Tas pats praktikos vadovas (mokslininkas ar doktorantas), vadovausiantis studentų mokslinei praktikai, ir tas pats studentas gali būti nurodytas tik vienoje šio konkurso paraiškoje.

Finansavimo intensyvumas: 100 proc.

Didžiausia projektui galima finansavimo lėšų suma: 1893,07 Eur.

 

Finansuojamos išlaidos:

 1. Projekto vykdymas – tai studentų stipendijų ir studentų praktikos bei studentų tyrimų vykdymo išlaidos, kompensuojamos taikant fiksuotuosius įkainius (ataskaita prisegama):
Mokslinė veikla Mokslo sričių grupė Stipendijos fiksuotojo įkainio dydis, Eur/mėn. Vykdymo išlaidų fiksuotojo įkainio dydis, Eur/mėn.
Su PVM Be PVM
Studentų mokslinė praktika (SMP), 40 val/savaitę GTM 395,2 362,03 325,29
HSM

Vykdymo išlaidos apima smulkias prekių, paslaugų ir darbo užmokesčio išlaidas:

 • mokslinei literatūrai;
 • medžiagoms ir reagentams, mokymo priemonėms;
 • bibliotekų, archyvų, duomenų bazių, skenavimo, kopijavimo paslaugoms;
 • tiekėjų paslaugoms – matavimams, tyrimams, apklausoms atlikti;
 • įrangos nuomai;
 • pašto, spaudos darbams ir paslaugoms;
 • transportui (nuvykimui/grįžimui iš tyrimo lauko);
 • mokslinės praktikos vadovo darbo užmokesčiui (tik studentų mokslinės praktikos metu).
 1. Netiesioginės išlaidos – kompensuojamos taikant 25 proc. fiksuotąją normą.

 

Kartu su paraiška (forma ir pildymo instrukcija prisegama) reikalinga pateikti šiuos priedus:

 • Pareiškėjo institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą raštą dėl pareiškėjo (projekto vykdytojo) institucijos pajėgumų įgyvendinti projektą ir projekto vykdymo užtikrinimo (1 priedas, prisegamas; dėl parašo gavimo kreiptis į Plėtros tarnybos projektų koordinatorę Jolantą Petrylę);
 • Dokumentą, patvirtinantį praktikos vadovo įgytą mokslo laipsnį arba pažymą apie vykdomas doktorantūros studijas;
 • Praktikos vadovo gyvenimo aprašymą;
 • Studento paskutinio semestro studijų pažymą, kurioje nurodyti studijų forma, studijų pakopa, studijų kursas, studijuoti dalykai, studijų rezultatų svertinis vidurkis;
 • Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų (forma prisegama; dėl parašo gavimo kreiptis į Plėtros tarnybos projektų koordinatorę Jolantą Petrylę);
 • Įgaliojimų pasirašyti atitinkamus dokumentus (jei juos pasirašo ne institucijos vadovas) kopijos.

Paraiškos pildymo ir pateikimo klausimais konsultuoja – Plėtros tarnybos projektų koordinatorė Jolanta Petrylė, el. p. jolanta.petryle@lsmuni.lt, tel. Nr. 8 37 327303.

Vasaros praktikos vadovo bei praktikos vietos paieškos klausimais konsultuoja – Karjeros centro specialistai Linas Šablinskas (el. p. linas.sablinskas@lsmuni.lt) ir Evelina Akinytė (el. p. evelina.akinyte@lsmuni.lt), tel. Nr. 8 37 395809.

Studentus norinčius teikti paraišką dalyvauti mokslinėse vasaros praktikose prašome iki vasario 15 d. registruotis el. paštu jolanta.petryle@lsmuni.ltnurodant praktikos vadovą ir planuojamą projekto pavadinimą.