Stipendijos

I.   Skatinamoji stipendija:

 •   Stipendija yra 1,5 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio. Skiriama geriausiems valstybės finansuojamose vietose ir valstybės nefinansuojamose vietose studijuojantiems studentams už geriausius stojimo ar studijų rezultatus. Studijuojantys valstybės nefinansuojamose vietose studentai, įstoję į Universitetą iki 2009 m., negali gauti skatinamosios stipendijos.
 •    Skatinamosioms stipendijoms skirtos lėšos paskirstomos proporcingai fakultetams pagal studijuojančių studentų skaičių. Šios stipendijos skiriamos studentams, turintiems aukščiausią studijų vidurkį fakulteto studijų programos atitinkamuose kursuose (pirmajame semestre – turintiems aukščiausią stojimo balą). Semestro studijų vidurkis, pagal kurį konkurso tvarka skiriamos stipendijos, skaičiuojamas iš visų laikytų disciplinų egzaminų įvertinimų.

II. Vardinė stipendija:

 • Dokumentai:
 1. Prašymas rektoriaus vardu vardinei stipendijai gauti;
 2. Dekano patvirtinta pažyma apie studijų vidurkį;
 3. Trumpa autobiografija;
 4. Aktyvų dalyvavimą studentiškoje veikloje ar remtinumą (studentai, kurie yra netekę tėvų ar globėjų, turintys neįgalius tėvus arba yra iš daugiavaikių šeimų) įrodančius dokumentus;
 5. Kitus pasiekimus įrodančius dokumentus (kopijas)

P.S. konkurse dalyvauti gali studentai, kurių studijų vidurkis yra 8 ir daugiau.

III.    Vienkartinė skatinamoji stipendija

 •  Prašymas teikiamas LSMU SA iki einamojo mėnesio 10 dienos;
 • Skiriamos pažangiems studentams paskatinti už aktyvią studentišką, visuomeninę, organizacinę, mokslinę, sportinę veiklą ir pasiektus aukštus rezultatus atstovaujant Universitetą.
 •  Stipendija yra iki 2 BSI (BSI – bendroji socialinė išmoka, 1 BSI=130 Lt.) ir gali būti skiriama ne daugiau kaip 2 kartus į semestrą;
 •  Gimus vaikui, mirus šeimos nariui arba stichinės nelaimės atveju, 2 BSI skatinamoji stipendija skiriama vieną kartą per semestrą;
 •  Prašant stipendijos būtina pateikti dokumentus, liudijančius apie aktyvią studento veiklą universitete, vaiko gimimo liudijimą, mirties liudijimą ir kt.;

IV.     Vienkartinė seniūno skatinamoji stipendija

 •   Prašymas teikiamas LSMU SA iki einamojo mėnesio 10 dienos;
 •   Skiriamos grupių ir kursų seniūnams iki ¾ BSI;
 •   Gali būti skiriama vieną kartą į semestrą;

   Seniūnui prašant stipendijos reikia būti atnešus grupės ar kurso seniūno rinkimų protokolą, kuris pildomas kiekvienais studijų metais arba mokslų metu eigoje pasikeitus seniūnui;

Visa šių stipendijų skyrimo tvarka plačiau aprašyta šiame universiteto dokumente: LSMU pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentų skatinamųjų stipendijų skyrimo nuostatai

V.  Socialinė stipendija

   Prašymai teikiami www.vsf.lt

 •    Skiriamos:
 1. Studentams, kurių šeimos ar jie patys turi teisę gauti arba gauna socialinę pašalpą;
 2. Studentams, turintiems 45 proc. ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 3. Studentams, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta globa (rūpyba) arba tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Kilus neaiškumams stipendijų klausimais, prašome rašyti: socialinis.komitetas@lsmusa.lt