Seniūnai

Įstoję  universitetą studentai paprastai būna suskirstomi į mažesnes grupes po maždaug 9 – 12 žmones. Kiekviena grupė turi išsirinktį savo atstovą, t.y. seniūną. Kai visos kurso grupės išsirenka savo seniūnus, jie balsuodami išsirenka savo kurso seniūną.

 Grupės seniūnas

Kaip renkamas grupės seniūnas?

Grupės seniūnas renkamas kiekvienų mokslo metų pradžioje. Seniūnas išrenkamas balsuojant visiems grupės nariams, laimi tas kandidatas, kuris surenka ne mažiau nei du trečdalius balsų. Tuomet užpildomas Grupės seniūno rinkimų protokolas ir pristatytomas į LSMU SA iki rugsėjo 15 d.

Grupės seniūno rinkimo protokolas

Seniūno kadencijos trukmė – 1 mokslo metai; pasibaigus kadencijai tas pats asmuo gali vėl būti ir vėl perrenkamas, bet ir tokiu atveju būtina užpildyti Grupės seniūno rinkimų protokolą.

Mokslo metų bėgyje atsiradus būtinybei perrinkti grupės seniūną protokolą LSMU SA būtina pristatyti per 3 darbo dienas nuo rinkimų.

Ką veikia grupės seniūnas?

Grupės seniūno pareigos nėra vien skambus pavadinimas – šis žmogus yra pagrindinis visos savo grupės atstovas, ginantis jos interesus bei teises visame universitete, taigi jo veikla gana svarbi. Grupės seniūnas privalo bendradarbiauti su savo kurso seniūnu, dėstytojais, LSMU SA ir kitomis universiteto institucijomis, ir perduoti savo grupei aktualią informaciją, iš dėstytojų gautą mokymosi medžiagą bei, esant reikalui, suteikti reikalingus duomenis apie savo grupės studentus ir jų studijas universiteto administracijai ar LSMU SA. Taip pat grupės seniūnas kiekvieną pusmetį iki nurodytos datos turi pristatyti savo grupės studijų knygeles į dekanatą.

Kadangi Grupės seniūnas yra tarpininkas tarp LSMU SA bei savo grupės, prašome jį pranešti, jei ketina daliai studijų išvykti į užsienį ar kitą aukštąją mokyklą Lietuvoje.

Kodėl verta būti Grupės seniūnu?

Su pareigomis visada kartu eina ir teisės, ar ne? Taigi, grupės seniūnas turi teisę vieną kartą per pusmetį gauti Seniūno vienkartinę skatinamąją stipendiją. Jis taip pat turi teisę dalyvauti LSMU SA organizuojamuose projektuose, konferencijose, seminaruose.

Kurso seniūnas

Kaip renkamas kurso seniūnas?

Kaip ir grupės seniūnas, kurso seniūnas yra renkamas kiekvienų mokslo metų pradžioje vieneriems mokslo metams. Kurso seniūną renka to kurso grupių seniūnai (rinkimuose privalo dalyvauti ne mažiau nei du trečdaliai viso kurso grupių seniūnų). Įvykus rinkimams būtina užpildyti Kurso seniūno rinkimų protokolą pristatyti jį į LSMU SA iki rugsėjo 30 d.

Kurso seniūno rinkimo protokolas

Kurso seniūnu gali būti tiek grupės seniūnas, tiek neinantis grupės seniūno pareigų.

Ką veikia kurso seniūnas?

Kurso seniūnas atstovauja ir gina savo kurso grupių interesus, teises, sprendžia iškilusias problemas. Jis taip pat bendradarbiauja su universiteto administracija, dėstytojais, LSMU SA bei perduoda savo kursui aktualią informaciją. Kurso seniūnas apie  iškilusias problemas turi informuoti fakulteto tarybą, dekanatą ar LSMU SA. Kursui turint pasiūlymų, gali kreiptis į LSMU SA ir/ar į fakulteto tarybą deleguotus studentų atstovus dėl šių siūlymų svarstymo. Kurso seniūno pareigas einantis asmuo atsakingas už kurso grupių seniūnų susirinkimų organizavimą (bent du kartus per pusmetį). Jų metu sprendžiami aktualūs klausimai, diskutuojama ir dalinamasi informacija. Šie susirinkimai turi būti protokoluojami, o protokolai pateikiami LSMU SA per 5 darbo dienas nuo susirinkimo datos.

Kurso seniūną prašome informuoti LSMU SA, jei jis ketina daliai studijų išvykti į užsienį ar kitą auštąją mokyklą Lietuvoje.

Kurso seniūno teisės:

Kurso seniūnas turi teisę prašyti ir gauti su studijomis susijusią informaciją, liečiančią jo kurso studentus. Jis taip pat turi teisę svečio teisėmis dalyvauti universiteto stipendijų, pašalpų, premijų skirstymo bei rotacijų ir kt. posėdžiuose bei gauti informaciją apie procesų rezultatus. Kurso seniūnas visados maloniai kviečiamas dalyvauti LSMU SA organizuojamuose projektuose, konferencijose, seminaruose. Jis gali teikti pasiūlymus LSMU SA nuostatų ar valdymo organų tobulinimui.

Taip pat, kurso seniūnas turi teisę vieną kartą per pusmetį gauti Seniūno vienkartinę skatinamąją stipendiją.

Detalesnį seniūno funkcijų, teisių bei pareigų aprašymą galite rasti: LSMU SA veiklos reglamentas

Esant kurse vienai grupei, grupės seniūnas yra ir kurso seniūnas.