Doktorantų apklausa

Doktorantūros studijos ir mokslinis darbas yra neatsiejama doktorantų kasdienybės dalis. Šiuo metu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto doktorantams atstovauja Doktorantų taryba, kuri yra pavaldi LSMU Studentų atstovybei. Vienas iš Doktorantų tarybos veiklos tikslų – skleisti doktorantams aktualią informaciją, organizuoti diskusijas aktualiais klausimais, atlikti nuomonės apklausas. 2012 metų lapkričio mėnesį LSMU Doktorantų tarybos nariai atliko anoniminę apklausą, kurios metu ne tik siekė sužinoti doktorantų nuomonę apie studijų kokybę, bet ir išsiaiškinti atsakymus į kitus aktualius su doktorantūros studijomis susijusius klausimus.

Iš 226 doktorantų apklausoje dalyvavo 64 respondentai (28 proc.). Apklausoje dalyvavo ir savo nuomonę apie studijų kokybę pasakė visų kursų doktorantai (1 pav.). Respondentai apėmė beveik visas doktorantūros kryptis, išskyrus biofizikos, veterinarinės medicinos ir zootechnikos. Doktorantai anketoje turėjo įvertinti bendrą studijų kokybę, nedetalizuodami, kurią sritį jie vertina – studijų ar mokslo. Doktorantūros studijų kokybės vertinimo vidurkis sudarė 7 balus (± 2 balai). Studijų kokybė buvo įvertinta vidutiniškai, tačiau doktorantai tikroviškai vertino esamą situaciją ir nepervertino savo įdedamų pastangų į studijas. Asmeninio indėlio vertinimas sudarė 7,5 balo (± 1,9 balo).

Kitas aktualus klausimas doktorantams – rinkliava, kurią reikia sumokėti už biomedicininio tyrimo duomenų ekspertizę (995 Lt) ir leidimo išdavimą (22 Lt). Doktorantai mano, kad ši rinkliava yra didelė, gali riboti mokslinį produktyvumą ir yra šiek tiek diskriminuojanti, nes tokio paties dydžio rinkliavą moka tiek mokslo, tiek komercinių institucijų atstovai. 2 pav. pateikiami duomenys, iš koki

ų lėšų doktorantai mokėjo už biomedicininio tyrimo duomenų ekspertizę ir leidimo išdavimą.

Doktorantams, kurie atlikdami tyrimus turi vartoti tam tikrus pacientų duomenis, reikalingas Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (VDAI) leidimas. Buvo klausiama, ar jis reikalingas respondentų atliekamiems moksliniams tyrimams, ar jie kreipėsi į VDAI dėl šio leidimo išdavimo, ar leidimo gavimo procesas buvo sklandus ir kiek laiko truko. Paaiškėjo, kad VDAI interneto tinklalapis, kuris turėtų atsakyti į visus kylančius klausimus, susijusius su paraiška leidimui gauti, per mažai informatyvus, leidimo išdavimas trunka apie 2 mėn., o paraišką leidimui gauti tenka taisyti net 2–4 kartus ir daugiau.

Apklausos metu buvo siekiama išsiaiškinti ir finansinę doktorantų situaciją. Kaip teigia respondentai, net 40 proc. jų dirba papildomai. Norėdama labiau įsigilinti į šią sritį, LSMU Doktorantų taryba planuoja atlikti išsamesnę doktorantų „etatų analizę“. Bus siekiama sužinoti, kokią dalį savo laiko doktorantai skiria moksliniam, pedagoginiam ir papildomam darbui.

Visi apklausos duomenys buvo pateikti tiek Visuotinio doktorantų susitikimo metu, tiek Doktorantų tarybos susitikimo metu su LSMU prorektore mokslui prof. habil. dr. Vaiva Lesauskaite, Mokslo centro vadove doc. Ingrida Uloziene bei LSMU Studentų atstovybės atstovais. Doktorantų taryba nuolat stengiasi ieškoti būdų, kaip būtų galima spręsti doktorantams iškylančias problemas.