Universitetas ir savivalda

Kas yra ir kas sudaro universiteto savivaldą?

Taryba

Pradėkime nuo Tarybos. Tai  Universiteto visuomeninės priežiūros ir globos institucija, kurią sudaro 11 narių. Kas ją sudaro? Trys Universiteto darbuotojai ir du studentų atstovybės deleguoti atstovai, iš kurių vienas gali būti universiteto studentas, kitas- išorinis partneris. Vieną narį skiria švietimo ir mokslo ministras kartu su senatu, kitus  keturis narius skiria Švietimo ir mokslo ministras aukštojo mokslo tarybos teikimu. Dar vieną narį renka administracijos ir kiti darbuotojai jų atstovų susirinkime. Štai ir turime 11 narių Tarybą. Tokia Universiteto tarybos sudėtis praktiškai sukomplektuota 5 metams, o t.y. – vienai kadencijai. Pats ministras įsakymu skelbia tarybos sudėtį, o pirmininką renka pati taryba, visų narių balsų dauguma. Tarybos pirmininku negali būti Universitete dirbantis asmuo. Tačiau Tarybos nariais negali būti Seimo ir Vyriausybės nariai, politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai, todėl universitetas yra apsaugotas nuo politikos invazijos.

Senatas

Mūsų naująjį Lietuvos sveikatos mokslų universitetą valdo Senatas, universiteto Taryba bei Rektorius. Senatas- akademinis valdymo organas, kurį sudaro 39 mokslininkai bei dėstytojai ir 10 studentų atstovų. Šie 49 žmonės Senate veikia 5 metus – tokia kadencijos trukmė. Profesoriaus pareigas einantys dėstytojai sudaro ne mažiau kaip 50 procentų, o studentai – ne mažiau kaip 20 procentų Senato narių, todėl mes, studentai, turime didelį lemiamą balsą valdymo procese.

Kas tie 10 studentų Senate? Tai Studentų interesams atstovaujančios Studentų atstovybės nariai. Norite išgirsti jų vardus ir pavardes ? Visi jie įvardinti Studentų atstovai struktūrose skiltyje. Studentus į LSMU Senatą deleguoja LSMU Studentų atstovybės konferencija (aukščiausias SA valdymo organas).

Rektorius ir Rektoratas

Rektorių renka arba atšaukia Taryba. Konkurse rektoriaus pareigoms gali dalyvauti mokslo laipsnį, pedagoginės ir vadybinės patirties turintis asmuo.

Rektoratas – tai Rektoriaus patariamoji institucija, kurią sudaro: rektorius, kancleriai, prorektoriai, dekanai, Universiteto mokslo institutų direktoriai ir Studentų atstovybės prezidentas bei deleguotas asmuo.

Kitos universiteto institucijos

Remiantis universiteto statutu (aukščiausias universiteto dokumentas, tvirtintas seimo nutarimu), studentų atstovai taip pat dalyvauja Fakultetų tarybų vekloje (ne mažiau 20% tarybos narių), Institutų tarybų veikloje (ne mažiau 10% tarybos narių).

Gydytojai rezidentai, kurie taip pat yra studentai, dalyvauja motyvaciniuose pokalbiuose į rezidentūros programas, rezidentų atstovai dalyvauja rezidentūros programų komitetuose.