Informacija apie FFI pakeitimus

Dominykas Čeponis Studijos

Pernai Studentų atstovybė inicijavo pokyčius patologinės fiziologijos, farmakologijos ir klinikinės farmakologijos studijose. Iš Fiziologijos ir farmakologijos instituto vadovo prof. A. Ūso gavome tokią informaciją apie pakeitimus. “Atsižvelgiant į 2018 metais atliktos MF II, III ir VI kurso studentų apklausos rezultatus ir pareikštas pastabas dėl patologinės fiziologijos dalyko, farmakologijos dalyko ikiklinikinių studijų modulyje ir klinikinės farmakologijos dalyko dėstymo Fiziologijos ir farmakologijos institute, informuoju, kad buvo imtasi:”

Patologinėje fiziologijoje:
Įvertinta patologinės fiziologijos paskaitų kokybė, dėstytojai įpareigoti peržiūrėti dėstomą medžiagą ir ją patobulinti. Po to paskaitos dar kartą peržiūrėtos 2018 m. rugpjūčio mėnesį, paskaitos, kurios atitiko keliamus reikalavimus – patvirtintos, kitos – perduotos dėstyti kitiems dėstytojams, nei buvo iki šiol.
Instituto dėstytojams, dalyvaujantiems Homeostazės ir šalinimo, Kraujotakos bei Jutimų ir suvokimo modulių tutoriniuose, vesti edukaciniai užsiėmimai, siekiant pagerinti tutorinių kokybę.
Atsiskaitymai pradėti vykdyti Moodle studijų aplinkoje, atsiskaitymų rezultatai, statistika aptariama su klausimus rengiančiais dėstytojais.

Farmakologijoje:

Ikiklinikinio modulio programa LT ir EN studentams suvienodinta. LT programoje receptų rašymui skirtas kontaktinis laikas sumažintas nuo 9 val. iki 1-1,5 val. bendriems receptūros principams įsisavinti.
Kontaktinių valandų laikas skirtas bazinių farmakologijos žinių įsisavinimui padidintas beveik dvigubai, nuo 10 val. iki 18 val. Tokia galimybė atsirado sumažinus receptūrai skirtų valandų skaičių.
Atsižvelgiant į student siūlymą, kad seminarai ir darbai būtų interaktyvūs, 2018 metų rudens semestre 1 iš 5 modulyje numatytų darbų vyko Moodle aplinkoje.  
Ikiklinikinio modulio egzamino farmakologijos dalies vidurkiai 2018 metais, lyginant su 2017 metų rezultatais, pagerėjo (LT studentų nuo 5,5 iki 7,8; EN studentų nuo 6,5 iki 6,8).
Planuojama, kad nuo 2019 metų rudens semestro dveji arba treji farmakologijos darbai ikiklinikiniame modulyje vyks interaktyvioje aplinkoje.
Šiais metais planuojame įgarsinti tris ikiklinikiniame modulyje skaitomas paskaitas ir patalpinti jas Moodle sistemoje, kad studentai turėtų galimybę pakartotinai savarankiškai peržiūrėti paskaitų medžiagą ir atlikti kontrolinius įsisavintos medžiagos testus.

Klinikinė farmakologija

Klinikinės farmakologijos padalinyje pasikeitė kursinių darbų gynimo tvarka. Vietoje anksčiau reikalautos keturių pacientų farmakoterapinės analizės dabar prašoma atlikti tik dviejų pacientų farmakoterapinę analizę. Dėl to nuo 60 proc. iki 40 proc. sumažėjo šių darbų vertinimo balo dalis bendro galutinio vertinimo balo sudėtyje. Gavus pastabų dėl darbų gynimo žodžiu (taip ginantis darbus gali atsirasti subjektyvumo dėl asmeninės dėstytojų įtakos), gynimas žodžiu nebevyksta. Studentai pateikia kursinius darbus, jie yra užkoduojami ir po to dėstytojai juos ištaiso. Yra paruošti šių darbų vertinimo kriterijai (žr. klinikinės farmakologijos kursinio darbo vertinimo kriterijai). Vertinimo kriterijų yra 10, kiekvienas kriterijus vertinamas 10 balų sistema, balai sumuojami, o po to išvedamas vidurkis. Vertinimo kriterijus ir kursinio darbo rengimo rekomendacijas studentai gali rasti FirstClass. Be to, per pirmus darbus skiriama daug laiko kursinio darbo rengimo rekomendacijų ir vertinimo kriterijų aptarimui.